Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Agricities Dergisi, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’nin yayın organıdır. Uluslararası bilimsel bir dergi olan Agricities dergisi yılda iki sayı olarak Haziran ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır.

Agricities Dergisi, uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimi ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilecek yazılar daha önce başka bir dergide yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yayımlanmış sempozyum bildirilerinin ise bu durumun açıkça belirtilmesi şartı ile yayımlanması mümkündür. Yayımlanması için Agricities'e gönderilen makalelerin aynı anda başka dergilere de gönderildiği tespit edilirse yasal işlem uygulanır. Makalelerin formatı, Editör Kurulu tarafından onaylanan yazım kurallarına göre düzenlenmelidir.

Yayın kurulu, hakem kurulu tarafından yayın koşullarına uygun bulunmayan yazıları yayımlamamak, düzeltmek üzere yazarına geri vermek, biçimce düzenlemek ve düzeltmek ya da kısaltmak yetkisindedir. Gönderilen yazılar yayınlansın ya da yayınlanmasın iade edilmez. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Agricities  Dergisinde hakemlerin ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu çift-kör hakemlik sistemi kullanılmaktadır.

Dergiye gönderilen makalelerden değerlendirme ücreti ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

Yayımlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk, yazarına aittir. Agricities dergisi, gönderilen yazıların düzeltilmesi ve yazıları yayımlama yada yayımlamama hakkına sahiptir.

Dergi dili Türkçe ve İngilizcedir. 

Dergiye gönderilen yazılar için telif hakkı devir formu doldurulmalıdır. Makaleler teknik kontrolden geçtikten sonra uluslararası düzeyde geçerliliği olan bir benzerlik (intihal) programında kaynak ve dipnotları çıkarıldıktan sonra taranmalı ve bu raporlar da sisteme yüklenmelidir. Benzerlik oran sınırını %15 ve üzerinde olan yazılar hakem sistemine aktarılmadan reddedilmektedir. Bu aşamadan geçmiş olan yazılar, alanla ilgili olarak alan editörlerimiz tarafından en az iki hakeme gönderilir. Hakem önerileri doğrultusunda istenen değişiklikler, yazarlar tarafından ve revizyonun kontrolü yapıldıktan sonra yazıların yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verilir.

Süreci devam eden makalelerde geri çekme işlemi, Editör Kurulu’nun onayıyla gerçekleşmektedir.

 

Yazım Kuralları

 1. Agricities  Dergisi’ne yüklenen makaleler Türkçe, İngilizce dilinde olmalıdır.

 2. Makale sisteme yüklenirken, intihal sonuç raporunun %15’in altında olması gerekmektedir. Makale dergiye yüklendikten sonra benzerlik raporuna bakılacak ve bu rapora göre hakemlik süreci başlatılacaktır.  Benzerlik oranının %15’in üstünde olması durumunda makale yazara geri iade edilecektir.
 3. Yapılan her bir çalışmanın etik sorumluluğu tek taraflı olarak yazara/yazarlara aittir. Dergimiz bu konuda bir yükümlülük kabul etmemektedir. Etik kurul veya kurum onayı gerektiren çalışmalar için mutlaka yazar(lar) izinleri alarak dergi yönetimine bildirmek zorundadır.
 4. Makale yükleme sırasında makalenin tüm telif haklarının Agricities Dergisi’ne devir olduğuna dair olarak telif hakkı devir formu sorumlu yazar tarafından doldurulup imzalanarak sisteme yüklenmelidir.
 5. Tüm makalelerin değerlendirme sürecinde; hakemlik türü olarak, çift kör (double blind peer review) hakemlik sistemi süreci işletilmekte ve en az iki hakem tarafından değerlendirme yapılmaktadır. Hakemlerden birinin olumsuz, diğerinin olumlu görüş bildirmesi durumunda Dergi Yayın Komisyonu hakem raporlarını inceleyerek makale için üçüncü bir hakemin atanmasına veya makalenin yazara iade edilmesine karar verebilir. Makalenin yayımlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekmektedir. Çift körleme yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir.
 6. Dergiye gönderilecek yazılar Dergi Ana Sayfasında bulunan makale şablonu ve yayın kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.
 7. Dergiye gönderilecek dosyalara (Telif hakkı devir formu, Etik Beyan Formu, Cover Letter, Başlık Sayfası) makale gönderi dosyaları sayfasından erişebilirsiniz.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİNE AYKIRI GENEL EYLEMLER

 1. İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini, uygulamalarını, yazılarını, şekillerini veya eserlerini, bilimsel etik kurallarına uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseriymiş gibi sunmak,

 2. Sahtecilik: Araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, sunulan veya yayınlanan eseri gerçek olmayan verilere dayandırarak düzenlemek veya değiştirmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak, yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermek,
 3. Mükerrer yayım: Bir araştırmanın aynı sonuçlarını içeren birden fazla eseri akademik alanlarda ayrı eserler olarak sunmak,
 4. Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde, uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak ve birbirine atıf yapmadan çok sayıda yayın yaparak belirli sınav değerlendirmelerinde ve akademik teşvik ve terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,
 5. Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri makale yazarlarına eklemek, aktif katkısı olan kişileri yazarlar arasına dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini yayım sırasında veya sonraki baskılarda eserden çıkarmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,
 6. Diğer etik ihlali türleri: Destek alınarak yürütülen araştırmaların yayınlarında destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile onların araştırmadaki katkılarını açık bir biçimde belirtmemek, insan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek, hakem olarak incelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri yayınlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak, bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak, tamamen dayanaksız, yersiz ve kasıtlı etik ihlali suçlamasında bulunmak (YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Madde 8)

 

 

DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK ÇALIŞMALARDA

 1. Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,

 2. Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
 3. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

 

PAYDAŞLARIN SORUMLULUKLARI

Araştırmaların paydaşları ve okuyucularının, Agricities Dergisi’nde yayımlanan makalelerde gördükleri bilimsel araştırma ve yayın etiğine ilişkin durumları dergi yönetiminde bulunan ilgili email adresine bildirmelerini memnuniyetle karşılar.

 

Editörlerin Sorumlulukları

 1. Editörler, makaleleri kabul etmek ya da reddetmek sorumluluk ve yetkisine sahiptir. Bu sorumluluk ve yetkisini yerinde ve zamanında kullanmak zorundadır.

 2. Editörler, kabul ya da reddettiği makalelerle ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.
 3. Editörler, özgün ve alanına katkı sağlayacak makaleleri kabul etmelidir.
 4. Editörler, dergi politikası, yayım kuralları ve seviyesine uymayan eksik ve hatalı araştırmaları hiçbir etki altında kalmadan reddetmelidir.
 5. Editörler, yanlış, eksik ve problemli makalelerin hakem raporu öncesi veya sonrasında geri çekilmesine ya da düzeltildikten sonra yayımlanmasına imkân vermelidir.
 6. Editörler, en az iki hakem tarafından değerlendirilen makalelerin çift taraflı kör hakemlik sistemine göre değerlendirilmesini sağlar ve hakemleri gizli tutar.
 7. Editörler, “Ithenticate” intihal programı aracılığıyla makalelerin intihal durumu ve yayımlanmamış özgün araştırmalar olup olmadığını sağlar.

 

Hakemlerin Sorumlulukları

 1. Editoryal Kararlara Katkı: Editör kararlarında editörlere yardımcı olur ve editoryal iletişim yoluyla yazarlara makalelerini iyileştirmede yardımcı olur. Makale ile ilgili diğer makale, eser, kaynak, atıf, kural ve benzeri eksiklerin tamamlanmasını işaret edilmelidir.

 2. İvedilik: Makale önerisini incelemek için yeterli nitelikte hissetmeyen veya makale incelemesinin zamanında gerçekleşemeyeceğini bilen herhangi bir hakem, derhal editörleri haberdar etmeli ve gözden geçirme davetini reddetmeli, böylece yeni hakem atamasının yapılması sağlanmalıdır.
 3. Gizlilik: Gözden geçirilmek üzere gönderilen tüm makale önerileri gizli belgelerdir ve bu şekilde ele alınmalıdır. Editör tarafından yetkilendirilmedikçe başkalarına gösterilmemeli veya tartışılmamalıdır. Bu durum inceleme davetini reddeden hakemler için de geçerlidir.
 4. Tarafsızlık Standartları: Makale önerisi ile ilgili yorumlar tarafsız olarak yapılmalı ve yazarların makaleyi geliştirmek için kullanabileceği şekilde öneriler yapılmalıdır. Yazarlara yönelik kişisel eleştiriler uygun değildir.
 5. Kaynakların Kabulü: Hakemler, yazarlar tarafından alıntılanmayan ilgili yayınlanmış çalışmaları tanımlamalıdır. Hakem ayrıca, incelenen yazı ile başka herhangi bir makalenin (yayınlanmış veya yayınlanmamış) herhangi bir önemli benzerliğini editörüne bildirmelidir.
 6. Çıkar Çatışmaları: Hakemler, değerlendirdikleri makalede herhangi bir çıkar çatışması olduğundan şüphelendiklerinde değerlendirme süreci ile ilgili olarak dergi editörlüğüne bilgi vermeli ve gerekirse makale değerlendirmesini reddetmelidirler. Hakemler ile değerlendirme konusu makalenin paydaşları arasında çıkar çatışması olmamalıdır.

Yazarların Sorumlulukları

 1. Makaledeki tüm verilerin gerçek ve özgün olduğu beyan edilmelidir.

 2. Ön değerlendirme veya hakem değerlendirme sonucunda gösterilen intihal durumunu, hataları, şüpheli durumları ve önerilen düzeltmeleri yapılması zorunludur. Yapılmayacak ise, tutarlı bir şekilde gerekçesi bildirilmelidir.
 3. Makale veya araştırmanın “Kaynakça”sı eksiksiz ve dergimizin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.
 4. İntihal ve sahte verilerden uzak durulmalıdır.
 5. Araştırmanın birden fazla dergide yayımlanmasına imkan verilmemelidir.
 6. Hakem Değerlendirme: Yazarlar hakem değerlendirme sürecine katılmakla yükümlüdürler ve editörlerin ham veri taleplerine, açıklamalara ve etik onayının kanıtlarına ve telif hakkı izinlerine derhal yanıt vererek tam olarak iş birliği yapmakla yükümlüdürler. İlk olarak "gerekli revizyon" kararı verilmesi durumunda, yazarlar hakemlerin yorumlarına sistematik bir şekilde verilen son tarihe kadar yazılarını gözden geçirip yeniden ibraz etmelidir.
 7. Yayınlanan Eserlerde Temel Hatalar: Yazarlar kendi yayınladıkları çalışmalarında önemli hatalar veya yanlışlıklar bulduklarında, dergi editörlerini veya yayıncılarını derhal bilgilendirmek ve makale üzerinde bir dizgi hatası (erratum) düzeltmek veya makaleyi yayımdan çıkarmak için dergi editörleriyle veya yayıncılarıyla işbirliği yapmakla yükümlüdür. Editörler veya yayıncı, yayınlanan bir çalışmanın önemli bir hata veya yanlışlık içerdiğini üçüncü bir şahıstan öğrenirse, yazarın makaleyi derhal düzeltme veya geri çekme veya derginin editörlerine kâğıdın doğruluğuna dair kanıt sunma yükümlülüğünü almalıdır.
index index index